Metalyayma

Bu gün üçün qara metalyayma tikinti və istehsalatda lider mövqeyini tutur, eləcə də bizim həyatımızın bütün sahələrində istifadə edilir. Qara yayma özünün keyfiyyət xasiyyəti sayəsində belə məşhurdur – etibarlılıq və uzun müddətli istifadə, işlətmə və təmir imkanlarının olması. Metalyayma növlərə bölünür: sadə sort yayma, sort fasonlu, vərəqəli, borulu.Sort fasonlu metalyayma sənaye və mülki binaların tikintisi, maşınqayırma, dəzgahqayırma, körpülərin tikilməsində, iri obyektlərin tikintisində, neft və müdafiə kompleksində, DBM istehsalında və monolit betonlamada tətbiq edilir.

Sort metalyayma iki növə bölünür:

Sort sadə (A1 armaturu, A3 armaturu, katanka, sim, dəmir tor)

image001
Sort fason (ikitavrlı tir, qaynar yayılmış guşə, qaynar yayılmış şveller)

image002
Vərəqə yayma  gəmi  və təyyarə tikintisində, maşınqayırmada boru hazırlanması materialı qismində, sort fason metalyaymada polad istehsalı, alət istehsalı üçün istifadə edilir.

image003

Polad borulardan müxtəlif təyinatlı yol kəmərlərinin hazırlanmasında istifadə edilir: qaz kəməri və su kəməri, neft sənayesində, maşınqayırmada, kənd təsərrüfatında, reklam lövhələrinin hazırlanmasında, hasaralar və s.

image005